افزایش شاخص های ساخت مسکن

افزایش شاخص های ساخت مسکن

شهرداری های مناطق شهری متوسط و کوچک ایران در سه ماهه نخست امسال برای 34 هزار و 796 دستگاه ساختمان با حدود 15 میلیون و 300 هزار مترمربع سطح کل زیربنای طبقات، پروانه احداث صادر کردند.

اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد : این ارقام در مقایسه با دوره مشابه پارسال از نظر تعداد و سطح کل زیربنای طبقات به ترتیب 16 و 3 دهم درصد و 33 و یک دهم درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط سطح کل زیربنای این ساختمان ها 441 مترمربع است که 14 و 4 دهم درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

در سه ماه مورد گزارش، از مجموع تعداد پروانه های صادره در مناطق شهری کوچک و متوسط 5772 فقره به ساختمان های یک طبقه، 10913 فقره به بناهای دو طبقه، 8287 فقره به ساختمان های سه طبقه، 5233 فقره به بناهای چهارطبقه و 4591 فقره به ساختمان های پنج طبقه و بیشتر اختصاص دارد.

این ارقام در مقایسه با دوره مشابه پارسال ، تعداد ساختمان های دو طبقه 7 دهم درصد، سه طبقه 24 و 8 دهم درصد، چهار طبقه 82 و 1 دهم درصد و پنج طبقه و بیشتر 84 و نیم درصد افزایش داشته است.

اما تعداد بناهای یک طبقه 18 و نیم درصد کاهش نشان می دهد.

از کل تعداد پروانه های صادره در این مناطق شهری، بناهای یک طبقه 16 و 6 دهم درصد، دو طبقه 31 و 4 دهم درصد، سه طبقه، 23و 8 دهم درصد، چهار طبقه 15 درصد و پنج طبقه و بیشتر 13 و 2 دهم درصد را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس پروانه های ساختمانی صادره در سه ماهه اول سال 1387، پیش بینی شده است حدود 103 هزار دستگاه واحد مسکونی ایجاد شود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 40 و 7 دهم درصد افزایش نشان می دهد.

/ 0 نظر / 24 بازدید